Injection

 

     เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 30-700 ตัน รวมทั้งหมดกว่า 90 เครื่อง จึงสามารถรองรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบต่างๆ เช่น แบบ 2 สีในตัวเดียวกัน ชิ้นงาน Insert เป็นต้น